Pojmy a podmienky

VYMEDZENIE POJMOV

V tomto dokumente, budú mať pojmy použité s veľkými písmenami, pokiaľ z kontextu nevyplynie inak, nižšie špecifikovaný význam:

STRÁNKA: je webová stránka patriaca spoločnosti Belvedere Vodka, ktorá má adresu www.belvederebespoke.com, prostredníctvom ktorej má Používateľ prístup k informáciám o produktoch, ktoré uvádza na trh Mabo.sk

POJMY A PODMIENKY: predstavujú súčasné podmienky, ktoré je používateľ povinný dodržiavať, aby mohol mať prístup na Stránku;

POUŽÍVATEĽ: predstavuje osobu pristupujúcu na stránku za súkromným alebo profesionálnym účelom, a ktorá prijala Pojmy a podmienky tejto Stránky, pričom v tejto súvislosti spĺňa všetky požiadavky registračného procesu;

ZNEUŽÍVANIE POUŽITIA: znamená používanie stránky v rozpore s praxou v danej oblasti, s platnými právnymi predpismi alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý môže spôsobiť škodu; Tento dokument prostredníctvom svojho obsahu sprístupňuje tretím stranám Poriadok o pojmoch a podmienkach používania webovej stránky Belvedere Bespoke. Používanie stránky (vrátane prístupu, prehliadania a vylúčenia nákupu produktov na tejto stránke) predstavuje implicitnú dohodu o rešpektovaní pojmov a podmienok stanovených v tomto dokumente, so všetkými vplyvmi a dôsledkami, ktoré z neho vyplývajú. Správca stránky Belvedere Bespoke si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah tejto zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia používateľov, ktorí ju používajú, ďalej len "Používatelia". Používatelia budú mať trvalý prístup k pojmom a podmienkam používania služby, aby boli kedykoľvek k dispozícii.

Obsah stránky a právo duševného vlastníctva
Obsah tejto stránky nesmie byť používaný, reprodukovaný, distribuovaný, prenášaný, zobrazovaný na iné účely, ako sú výslovne povolené zákonom. Získavanie akýchkoľvek informácií, po ktorých nasleduje akékoľvek použitie na komerčné účely, mimo rozsahu súkromnej sféry, kópie upravenej zákonom alebo na predaj alebo udeľovanie licencií a bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníkov vlastníckych práv, je porušením pojmov a podmienok. Súhlasíte tiež s tým, že nebudete žiadnym spôsobom zasahovať do bezpečnostných funkcií alebo prvkov stránky, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú jej používanie, kopírovanie obsahu alebo prvky, ktoré posilňujú obmedzenia používania stránky alebo jej obsahu.

Právo spotrebiteľa na jednostranné ukončenie zmluvy
Vzhľadom na to, že táto stránka (www.belvederebespoke.com) je výhradená pre reklamu (iba pre navigáciu) a zmluvný vzťah je stanovený medzi Vami a Predajcom – Mabo.sk, Vás informujeme, že pred zadaním objednávky u Predávajúceho je potrebné sa uistiť o tom, že ste si overili špecifikáciu a kompatibilitu produktu, ako aj zmluvné podmienky, ktoré Predávajúci stanovil, tým že navštívite jeho webovú stránku. Obchodné vzťahy medzi Vami, kupujúcim a Mabo.sk sú oficiálne upravené ako nákup prostredníctvom internetového obchodu, ktorý môžu uskutočňovať všetky subjekty bez obmedzenia v súlade s Všeobecnými Obchodnými Podmienkami spoločnosti Mabo s.r.o. Pri nákupe akýchkoľvek alkoholických nápojov je však pri fyzických osobách určený minimálny vek fyzickej osoby, a to 18 rokov.

Rozhodujúce právo
Používaním stránky Belvedere Bespoke užívateľ súhlasí s tým, že slovenské zákony budú upravovať Zmluvné podmienky používania a akýkoľvek spor akéhokoľvek druhu, ktorý môže vzniknúť medzi používateľmi a správcami spoločnosti Belvedere Bespoke alebo jej spoločníkmi/ partnermi/pridruženými spoločnosťami. V prípade akéhokoľvek konfliktu sa najskôr pokúste o jeho priateľské riešenie, a ak priateľské urovnanie nie je možné, konflikt sa vyrieši na súde v súlade s platnými slovenskými zákonmi.

Dostupnosť služby
Správca Belvedere Bespoke si vyhradzuje právo zmeniť štruktúru a rozhranie ktorejkoľvek stránky alebo podstránky Belvedere Bespoke, kedykoľvek a v ktoromkoľvek čase, slobodne, s právom dočasne alebo trvale, čiastočne alebo úplne, pozastaviť služby poskytované verejnosti prostredníctvom tejto webovej stránky, bez predchádzajúceho individuálneho alebo všeobecného oznámenia. Správca postupuje pri prevádzkovaní Stránky v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Spoločnosť Belvedere Bespoke nie je a nemôže niesť zodpovednosť za škody spôsobené chybami, nepresnosťami alebo neaktualizáciou informácií zverejnených alebo udržiavaných na Stránke. Na overenie správnosti informácií poskytnutých spoločnosťou Belvedere Bespoke môže Používateľ požiadať o informácie na maile: darceky@koft.sk Spoločnosť Belvedere Bespoke nezodpovedá za žiadne straty, náklady, procesy, nároky, výdavky alebo iné zodpovednosti, spôsobené priamo alebo nepriamo nedodržaním Pojmov a podmienok. Spoločnosť Belvedere Bespoke tiež nezodpovedá za neoprávnené použitie informácií uvedených na Stránke. Spoločnosť Belvedere Bespoke nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nefunkčnosťou Stránky, ako aj za škody spôsobené nemožnosťou prístupu k niektorým odkazom uverejneným na Stránke alebo komunikácie s Predajcom. Spoločnosť Belvedere Bespoke nezodpovedá za škody spôsobené zlyhaním stránky, Používateľ sa zaväzuje sprístupniť a používať Stránku na účely a spôsobom, ktoré nebudú obsahovať možnosť Zneužitia používania stránky. Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti týkajúce sa týchto podmienok používania, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho osobitného kontaktného formulára alebo na e-mailovej adrese: darceky@koft.sk