Общи условия

ДЕФИНИЦИИ
В съдържанието на този документ има определения, изписани с главни букви и те имат значението и следва да се разбират по начина, по който са описани по-долу, ако от контекста не следва нещо друго:
САЙТ: означава интернет сайт на Водка Belvedere, със следния адрес: www.belvederebespoke.com, като посредством този адрес Потребителят има достъп до подробна информация за продуктите, предлагани за продажба чрез сайта
www.drinklink.bg. САЙТЪТ се използва само за информационни цели и чрез него не можете да закупите продуктите;

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ: означават сроковете и условията, които Потребителят е задължен да спазва, за да му бъде разрешен достъп до информацията, поместена на Сайта;
ПОТРЕБИТЕЛ: означава лицето, на което е предоставен достъп до Сайта за ползването му за лични или професионални цели и което е приело настоящите Общите условия за ползването на този Сайт, като за целта е изпълнило всички изисквания от процеса по регистрацията;
ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА: означава използване на сайта по начин, който не отговаря на общоприетите практики в тази област, на разпоредбите и на действащото законодателство или по какъвто и да било друг начин, който може да нанесе вреди на сайта;
Ползването на сайта (в т. ч. достъп, сърфиране и получаване на информация за продуктите) се счита за съгласие за спазването на Общите условия, описани в съдържанието на настоящия документ, както и за правния ефект и последствията, които произтичат от това съгласие. Ако не сте съгласни с приложените Общи условия, моля да преустановите ползването на сайта.
Администраторът на сайта си запазва правото по всяко време да променя съдържанието на настоящия документ, без да е необходимо предварително уведомление на лицата, които използват сайта, наречени по-нататък в текста "Потребители". Потребителите ще имат постоянен достъп до Общите условия за ползване на сайта, както и до всяко от последващите им изменения, които са налични на сайта, за да могат във всеки момент да ги разгледат и да се запознаят със съдържанието им.

Съдържането на сайта и правата на интелектуална собственост
Съдържанието на този сайт не може да бъде използвано, възпроизвеждано, разпространявано, изпращано, експонирано с други цели, освен изрично и законно разрешените. Извличането на каквато и да било информация, за да бъде използвана с търговска цел, която надхвърля сферата на личното копие, регламентирано от закона, или с цел продажба, лицензиране без наличието на предварителното писмено съгласие на администратора и/или на притежателя на правата за интелектуална собственост, представлява нарушение на Общите условия за ползване на сайта.
Също така, потребителят дава съгласието си да не нанася вреди и да използва по никакъв начин способи, застрашаващи сигурността на сайта, които пречат на използването му или го ограничават, да не копира съдържание или елементи, които ограничават използването на сайта или на неговото съдържание.
Правото на потребителите да се откажат едностранно от договора
Взимайки под внимание факта, че този сайт (www.belvederebespoke.com) е изключително само информационен (за достъп, сърфиране и получаване на информация за продуктите), а договорните отношения са установени между Потребителя и Продавача –
www.DrinkLink.bg, бихме искали да ви информираме, че преди да поръчате някакъв продукт чрез сайта www.DrinkLink.bg, е необходимо да се уверите, че сте проверили, както спецификациите на продукта и неговата съвместимост с вашите цели, като посетите тази страница, така и Общите условия на продавача, публикувани на сайта www.DrinkLink.bg, като посетите и неговата страница.
Приложими правни разпоредби
С използването на сайта Belvedere Bespoke, потребителят декларира, че е съгласен с факта, че приложимо при разрешаването на всеки възникнал спор във връзка със същите между потребителя и администраторите на Belvedere Bespoke или съдружници/партньори/свързани лица с администраторите съгласно настоящите Общите условия за ползване на сайта е българското законодателство. При възникването на евентуални спорове, те се решават между страните по пътя на преговорите, а ако това не е възможно, спорът се отнася за решаване към компетентния съд със седалище в гр. София.
Наличност на услугата
Администраторът на сайта Belvedere Bespoke си запазва правото да променя по всяко време структурата и интерфейса на всяка страница или на част от страница на сайта Belvedere Bespoke, на всякакъв интервал от време, избран от него, както и правото да прекъсва временно или постоянно, напълно или частично услугите, предоставяни на потребителите чрез този уеб сайт, без да е необходимо каквото и да било предварително индивидуално или общо уведомяване на потребителите.
При администриране на сайта Администраторът не използва лични данни на потребителите по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и подзаконовите нормативни актове.
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
Администраторът на сайта Belvedere Bespoke не е отговорен и не може да носи отговорност за нанесени щети поради грешки, липсата на акуратност или поради не актуализирана на Сайта рекламна информация. За проверка на акуратността на предоставената от Belvedere Bespoke информация, Потребителят може да поиска допълнителна информация на телефон  +359/ 2/973 11 81 (Авенди ООД – в качеството си на официален вносител и дистрибутор на водка
Belvedere в България)
Администраторът на сайта Belvedere Bespoke не носи отговорност за каквато и да било загуба, направени разходи, дела, претенции за направени разходи или друга отговорност, ако същите са причинени пряко и/или непряко от неспазването на Общите условия за ползване на сайта. Също така администраторът на сайта Belvedere Bespoke не носи отговорност за не оторизирано използване на информацията от Сайта.
Администраторът на сайта Belvedere Bespoke не отговаря за нанесените щети следствие на не функционирането на сайта, както и за такива, нанесени поради невъзможност за достъп до определени линкове, публикувани на Сайта, или за невъзможност да се осъществи комуникация с Продавача
www.DrinkLink.bg. Потребителят се задължава да влиза в Сайта и да го използва единствено за цели и със средства, които не водят до злоупотреба със същия.
Ако имате въпроси или неясноти във връзка със Общите условия на ползване, не се колебайте да се свържете с нас посредством формуляра за контакт или на следния имейл адрес:
office@avendi.bg.